Skip to content Skip to footer

Privacy beleid

Amilda Beauty Wellness

Artikel 1. Definities
1.1. In dit privacy beleid worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Amilda Beauty Wellness: De gebruiker van dit privacy beleid: Amilda Beauty Wellness gevestigd aan Bankastraat 101 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 85591254;

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Behandeling: De behandeling die Amilda Beauty Wellness in het kader van de Overeenkomst uitvoert, zoals, maar niet beperkt tot, de massage, laserbehandeling en lichaams- en/of gezichtsbehandeling;

Behandelingsovereenkomst: De Overeenkomst zijnde een geneeskundige behandelingsovereenkomst in de zin van de WGBO;

Cliënt: De natuurlijke persoon die met Amilda Beauty Wellness een Overeenkomst is aangegaan;

Dossier: Het medisch dossier van de Cliënt in de zin van de WGBO;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Amilda Beauty Wellness en de Cliënt;

Persoonsgegevens: Gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Website: De website www.amilda.nl van Amilda Beauty Wellness;

WGBO: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Artikel 2. Algemeen, verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

2.1. In dit privacy beleid staat beschreven op welke wijze Amilda Beauty Wellness Persoonsgegevens verwerkt i.v.m. de Overeenkomsten en de Behandelingen.

2.2. De verwerkingsverantwoordelijke is:

Amilda Beauty Wellness
Bankastraat 101
2585 EJ Den Haag

KvK-nummer: 85591254
e-mailadres: info@amilda.nl
Telefoonnummer: +31 611 290 580

2.3. Voor Amilda Beauty Wellness is een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens handelt Amilda Beauty Wellness volgens de AVG en de overige wet- en regelgeving omtrent privacy en het Dossier.

Artikel 3. Verzamelen van Persoonsgegevens

3.1. Amilda Beauty Wellness verwerkt Persoonsgegevens van Cliënten.

3.2. Amilda Beauty Wellness verzamelt Persoonsgegevens op het moment dat een Overeenkomst is aangegaan.

Artikel 4. Persoonsgegevens

4.1. Amilda Beauty Wellness verwerkt de volgende Persoonsgegevens:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Straatnaam en huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betaalgegevens;
 • Medische gegevens;
 • De inhoud van het Dossier;
 • Overige Persoonsgegevens die de Cliënt invult in het (digitale) intakeformulier van Amilda Beauty Wellness.

4.2. De Persoonsgegevens die worden gevraagd in het (digitale) intakeformulier zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk. Zonder deze Persoonsgegevens kan de Behandeling niet gestart worden.
4.3. Amilda Beauty Wellness maakt enkel een Dossier aan indien de Behandeling valt onder de WGBO.
4.4. Persoonlijke aantekeningen van een medewerker van Amilda Beauty Wellness worden niet opgenomen in het Dossier en zijn Persoonsgegevens in de zin van dit privacy beleid.
4.5. Bijzondere Persoonsgegevens van de Cliënt worden enkel verwerkt indien:

 • De Cliënt voor deze verwerking voor een of meer welbepaalde doeleinden uitdrukkelijk toestemming heeft verleend;
 • De verwerking noodzakelijk is voor medische redenen, bijvoorbeeld de uitvoering van de Behandeling.
Artikel 5. Bewaren van Persoonsgegevens

5.1. Amilda Beauty Wellness zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 6.1, waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij er een wettelijke plicht is die langere bewaring vereist.

5.2. De wettelijke bewaartermijn voor het Dossier is 20 jaar, te rekenen vanaf de laatste wijziging in het Dossier.

Artikel 6. Doeleinden en grondslagen van de verwerking van de Persoonsgegevens

6.1. Amilda Beauty Wellness verwerkt de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst, zoals:
  – Het maken van een afspraak met de Cliënt voor de Behandeling;
  – Het uitvoeren van de Behandeling.
 • Communicatiedoeleinden, zoals:
  – Het corresponderen met de Cliënt over de Behandeling;
  – Het in behandeling nemen van een vraag, opmerking, verzoek of klacht;
  – Het informeren over de voortgang van de afhandeling van een vraag, opmerking, verzoek of klacht;
 • Administratieve doeleinden, zoals:
  – Het opmaken van de factuur;
  – Het bijhouden van een cliëntenbestand.
 • Het sturen van nieuwsbrieven;
 • Het nakomen van verplichtingen die voor Amilda Beauty Wellness voortvloeien uit wet- en regelgeving. Op grond van de WGBO is bij een Behandelingsovereenkomst het aanmaken van een Dossier verplicht.

6.2. De grondslagen voor de verwerkingen zijn:

 • a. De uitvoering van de Overeenkomst;
 • b. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • c. De toestemming van de Cliënt.

6.3. Amilda Beauty Wellness verwerkt alleen de Persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Amilda Beauty Wellness streeft naar minimale gegevensverwerking.

6.4. Amilda Beauty Wellness zal de Persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan omschreven in dit privacy beleid.

6.5. Amilda Beauty Wellness maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

Artikel 7. Nieuwsbrieven

7.1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de Cliënt gestuurd, indien de Cliënt zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief en zodoende de Cliënt toestemming heeft verleend voor het sturen van nieuwsbrieven naar het door de Cliënt opgegeven e-mailadres. De Cliënt kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven.

7.2. De Cliënt kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:

 • Door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de Cliënt zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven. Een afmeld link is in elke nieuwsbrief opgenomen;
 • Door contact op te nemen met Amilda Beauty Wellness, zie artikel 2.2 voor de contactgegevens.
Artikel 8. Beveiligingsmaatregelen

8.1. Om inzage van Persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens te voorkomen, heeft Amilda Beauty Wellness verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de Persoonsgegevens.

Artikel 9. Verstrekken van Persoonsgegevens aan derden

9.1. Amilda Beauty Wellness zal de Persoonsgegevens aan derden verstrekken, indien:

 • Dat nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Het gaat hierbij om ICT-dienstverleners die Amilda Beauty Wellness inschakelt. De afspraken met een ICT-dienstverlener i.v.m. de verwerking van Persoonsgegevens zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst of worden middels een overige rechtshandeling overeengekomen, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden van de ICT-dienstverlener;
 • De Cliënt voor de verstrekking toestemming heeft verleend;
 • Amilda Beauty Wellness verplicht is de Persoonsgegevens te verstrekken op grond van:
  – Wet- en regelgeving;
  – Een gerechtelijk bevel of vonnis.

9.2. Alle of bepaalde gegevens opgenomen in het Dossier worden enkel ter inzage gegeven aan een andere zorgaanbieder bij wie de Cliënt onder behandeling is indien de Cliënt daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend.

Artikel 10. Wissen van Persoonsgegevens

10.1. Amilda Beauty Wellness zal Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

 • De Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
 • De Cliënt bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is.

10.2. Amilda Beauty Wellness is niet verplicht Persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 11. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

11.1. Op verzoek verleent Amilda Beauty Wellness aan de Cliënt kosteloos toegang tot alle Persoonsgegevens die Amilda Beauty Wellness van de Cliënt bijhoudt en verstrekt Amilda Beauty Wellness de Cliënt kosteloos een elektronisch afschrift van deze Persoonsgegevens en/of van het Dossier.

11.2. Amilda Beauty Wellness biedt de Cliënt de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste Persoonsgegevens die Amilda Beauty Wellness van de Cliënt bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

Artikel 12. Bezwaar

12.1. De Cliënt kan bij Amilda Beauty Wellness bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens indien de Cliënt daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden heeft. Nadat Amilda Beauty Wellness het bezwaar van de Cliënt heeft ontvangen, stopt Amilda Beauty Wellness met de verwerking van de Persoonsgegevens van de Cliënt, tenzij Amilda Beauty Wellness bij de verwerking van Persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de Cliënt.

Artikel 13. Recht van beperking
13.1. Indien door de Cliënt een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn Persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn Persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de Cliënt Amilda Beauty Wellness verzoeken de verwerking van zijn Persoonsgegevens te beperken.
Artikel 14. Toestemming
14.1. De Cliënt kan een verleende toestemming m.b.t. de verwerking van zijn Persoonsgegevens op ieder moment intrekken. De intrekking van een toestemming heeft geen terugwerkende kracht.
Artikel 15. Vragen, verzoeken en klachten

15.1. Voor:

 • Vragen over de wijze waarop Amilda Beauty Wellness Persoonsgegevens verwerkt; of
 • Het intrekken van een toestemming; of
 • Het uitoefenen van een van de rechten omschreven in artikel 11, 12 of 13; of
 • Het melden van (vermoedelijke) misbruik dat wordt gemaakt van de Persoonsgegevens die Amilda Beauty Wellness verwerkt van de Cliënt,
  kan de Cliënt contact opnemen met Amilda Beauty Wellness, zie artikel 2.2 voor de contactgegevens.

15.2. Indien de Cliënt een beroep doet op een van de rechten omschreven in artikel 11, 12 of 13 dan:

 • Kan Amilda Beauty Wellness, indien Amilda Beauty Wellness twijfelt of hij met de juiste persoon te maken heeft, om extra informatie vragen;
 • Informeert Amilda Beauty Wellness de Cliënt binnen 1 maand na het ontvangst van het verzoek over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

15.3. Indien Amilda Beauty Wellness op verzoek van de Cliënt Persoonsgegevens van de Cliënt corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de Persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Amilda Beauty Wellness de Cliënt daarvan op de hoogte.

15.4. Indien de Cliënt van mening is dat de verwerking van Persoonsgegevens door Amilda Beauty Wellness niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de Cliënt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 16. Cookies
16.1. De Website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies kan het cookiebeleid van Amilda Beauty Wellness geraadpleegd worden.
Artikel 17. Wijzigingen

17.1. Amilda Beauty Wellness behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging.

Artikel 18. Privacy beleid van derden
18.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van een link met de Website zijn verbonden. Amilda Beauty Wellness aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met Persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.